BN ontwerp
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat is een moratorium? Zal het helpen tijdens de pandemie?

De pandemie van het coronavirus, die eind 2019 begon in de Chinese stad Wuhan en zich verspreidde de wereld, gaat zelfs vandaag door. Het gaf een enorme klap aan de wereldeconomie. Volgens experts zal COVID-19 waarschijnlijk niet snel verdwijnen. 

Verlaging van economische prognoses, verminderde productieactiviteit, achteruitgang van de dienstensector, chaos op de aandelenmarkten, lagere obligatierendementen, vermindering van het wereld toerisme zijn de belangrijkste problemen veroorzaakt door de corona-epidemie. Tegen de achtergrond van dit probleem is de wereldeconomie in een recessie beland. Mensen verliezen hun baan en hele industrieën lijden.

Lees ook: Hoe lang blijft een BKR codering staan?

In Europa heeft de pandemie van het coronavirus het leven van een groot aantal europeanen getroffen. Veel mensen verloren hun baan en hebben nog steeds moeite om passend werk te vinden. De betaling van lening-EMI’s is een grote zorg voor dergelijke personen en organisaties.

Wat is een moratorium? Een kort overzicht

Het woord ‘moratorium’ komt uit het Latijn, wat ‘uitstel’ betekent. Simpel gezegd is een surseance van betaling een uitstel van de nakoming van een verplichting. Op grond van haar bepaling stelt de bank of financiële organisatie een leningsovereenkomst of andere schuldverplichting uit. Het wordt juridisch of administratief toegekend aan personen of organisaties. 

Een dergelijke overeenkomst tussen de schuldenaar en de schuldeiser over het stopzetten van betalingen voor schuldverplichtingen en het voorzien in een extra termijn voor hun terugbetaling is gunstig voor beide partijen. Het helpt faillissement en ondergang voor eerstgenoemden te voorkomen en vergroot de kans op volledige nakoming van schuldverplichtingen voor laatstgenoemde.

Soorten van het moratorium

Momenteel zijn er twee soorten moratorium: (a1 codering bkr) Algemeen & (2) speciaal. In het hele land wordt een algemeen moratorium opgelegd en worden bestaande wettelijke verplichtingen opgeschort, waardoor alle burgers de uitvoering kunnen uitstellen. Bovendien zal de overheid u een algemeen moratorium verlenen vanwege bestaande overmachtsomstandigheden (natuurrampen, epidemieën, militaire conflicten, crises, een epidemie, economische crisis en andere noodsituaties). 

Een bepaald moratorium heeft betrekking op een kleine groep mensen die om een specifieke reden zijn uitgekozen. Ten slotte heeft een afzonderlijke opschorting een meer onredelijke gerichte toepassing en is er sprake van een duidelijke rechtsbetrekking.

Moratoriumeffect op schuldeisers: dingen Om in gedachten te houden

Ten eerste moeten we aandacht besteden aan hoe mensen faillissementsaanvragen indienen tijdens de uitstelperiode. Laten we aannemen dat de faillissementsaanvraag van de schuldenaar is ingediend vóór de opgelegde surseance van betaling en door de rechtbank ter overweging is aanvaard. 

Indien het Arbitragehof op het verzoek heeft beslist, wordt een dergelijk faillissementsverzoek volgens de algemene regels in behandeling genomen. Het heeft niets te maken met het moratorium. Indien hij het verzoek indient en de rechtbank neemt het niet voor de datum van invoering van de surseance van betaling in behandeling, dan wordt het teruggegeven. Er zijn situaties waarin de geldverstrekker al tijdens de surseance van betaling een aanvraag indient. Dergelijke aanvragen zijn ook onderhevig aan restitutie. Het zou in overweging zijn genomen als de debiteur het tijdens de surseance van betaling had gebruikt.

Wat zijn de specifieke kenmerken van het aanvragen van debiteuren- en crediteurenaanvragen?

Er is vaak een strijd om één ding: wie zal als eerste de bijbehorende eis stellen. Dit is te wijten aan de bepalingen van de Faillissementswet. De verzoekende schuldeiser heeft het recht om de kandidatuur te bepalen van een arbitragemanager die de faillissementsprocedure zal begeleiden. Indien de schuldenaar zelfstandig zijn aanvraag indient, heeft hij niet het recht om een kandidaat voor een arbitragemanager aan te stellen. Maar het arbitragehof doet het voor haar door middel van steekproeven.

Een schuldeiser heeft de mogelijkheid om het faillissement van zijn schuldenaar pas in te dienen bij een arbitragehof nadat hij een publicatie heeft gemaakt over zijn voornemen om faillissement. Dan, na 15 dagen, heeft hij het recht om een aanvraag in te dienen bij de rechtbank. Hier heeft het moratorium ook zijn aanpassingen ingevoerd, die essentieel zijn om te overwegen.

Als u een kennisgeving heeft gedaan voordat het moratorium werd opgelegd, en de 16e dag begint nadat deze is ingegaan, dan zal een dergelijke kennisgeving niet langer gelden. Geldig. Als u tijdens de moratoriumperiode probeert de instelling op de hoogte te stellen van een aanvraag, accepteert de publicatiesite dit niet. Tegelijkertijd heeft de schuldenaar zelf het recht om zijn publicatie te doen. Het RBI-resolutiekader voor herstructurering van leningen stelt alle in aanmerking komende kandidaten in staat de lening-EMI’s uit te stellen en wat ontspanning te krijgen in het moeilijke financiële leven. Elke bank heeft zijn criteria om in aanmerking te komen voor een uitstel van betaling. Neem dus contact op met de bank en bekijk de mogelijkheden ervoor.

Kan ik geld krijgen van ATM-kaarten tijdens een uitstel van betaling?

Met creditcards krijgt u dat niet in staat zijn om geld op te nemen tijdens een uitstelperiode van een lening. Met de RBI kunt u een moratorium op creditcardkosten nemen, afgezien van andere leningen. Als u gewone ATM-kaarten wilt gebruiken, moet u wachten tot het moratorium afloopt.

Belangrijk om te weten: wat gebeurt er met de rekeningen van juridische entiteiten tijdens het moratorium?

Juridisch entiteiten zullen het moeilijker hebben. Hun rekeningen zijn volledig bevroren vanaf de ochtend van het moratorium. U kunt nergens geld opnemen of overboeken. 

Tegelijkertijd bespaart de invoering van een moratorium een rechtspersoon niet van het betalen van lonen, belastingen, leveranciers betalen, enz. Het risico van verlies wordt geacht toegang tot rekeningen is een probleem van de onderneming. Het moet een uitweg uit deze situatie kunnen vinden. Stel echter dat de Centrale Bank besluit de vergunning van de bank niet in te trekken, maar specifieke procedures uit te voeren om haar activiteiten na verloop van tijd te herstellen. 

In dat geval keert de toegang tot de rekeningen van rechtspersonen terug. Een apart probleem zijn de fondsen van bedrijven die in een onbegrijpelijke status ‘ophingen’ – toen de bank de overboekingsopdracht accepteerde maar deze niet uitvoerde. Hier moet u de tijdelijke administratie voor elk specifiek geval afhandelen – “op zoek naar geld.”

Wat zal er gebeuren met inkomende betalingen tijdens het moratorium?

In tegenstelling tot de situatie bij intrekking van de vergunning is al het geld dat tijdens de surseance van betaling naar de rekeningen van natuurlijke personen en rechtspersonen is overgemaakt beschikbaar voor transacties. U kunt ze overboeken naar uw rekening bij een andere bank, iemand betalen of contant opnemen (volgens de gebruikelijke regels). 

Het enige om te onthouden is dat de Centrale Bank op elk moment tijdens het moratorium kan besluiten om de bankvergunning in te trekken. U moet dus heel snel over inkomend geld beschikken. Het zou helpen als u het niet eens ’tot morgen’ op de rekening liet staan. Wanneer RBI de vergunning van een bank intrekt, verliest u de toegang tot het geld en neemt u dit bedrag alleen op in de vorderingen van uw geldschieter.

Moet ik mijn leningen blijven afbetalen na de uitstelperiode?

Noodzakelijk. De aankondiging van de surseance van betaling geldt alleen voor de verplichtingen van de bank jegens u (en andere klanten), maar niet voor uw verplichtingen jegens de bank. Daarom moet u op dezelfde manier bijdragen blijven leveren als voorheen. Als de vergunning van de bank wordt ingetrokken, veranderen de details voor het betalen van leningen na verloop van tijd. Hetzelfde zal gebeuren als de leningen van de bank worden overgedragen aan een andere bank. Volg daarom het nieuws op de website van de bank en handel zoals vereist.

Wie kan geld van de bank krijgen, ondanks de moratoriumperiode?

Vier “bevoorrechte” groepen kunnen nog steeds geld ontvangen van de “moratorium” bank-

 • Burgers aan wie de bank verantwoordelijk is voor het toebrengen van schade aan leven en gezondheid,

 • Werknemers van de bank in termen van ontslagvergoedingen en salarissen , evenals degenen die een arbeidsovereenkomst hebben met de bank om vergoedingen te betalen voor de resultaten van intellectuele activiteit,

 • Eigenaars van executiedocumenten die zijn afgegeven vóór de datum van de invoering van het moratorium op basis van beslissingen over het innen van de schuld van de bank onder bankdepositoovereenkomsten en bankrekeningovereenkomsten die met particulieren zijn gesloten.

Voors en tegens van een surseance van betaling voor debiteuren

Ccrediteuren met surseance van betaling hebben geen voordelen, maar schuldenaren hebben er een hele lijst van.

 • De schuldeiser kan geen verzoek indienen om de schuldenaar failliet te verklaren.

 • De schuldeiser mag geen beslag leggen op de verpande goederen van de schuldenaar voor de periode van de surseance van betaling.

Tenuitvoerleggingsprocedures inzake vermogensrechtelijke boetes voor vorderingen die zijn ontstaan vóór de invoering van de surseance worden opgeschort. Sommige bedrijven die zich uit het moratorium hebben teruggetrokken, hebben hun toevlucht genomen tot de volgende regeling:

 • De eerste schortte alle handhavingsprocedures tegen zichzelf massaal op en vroeg toen pas om opheffing van het moratorium.

 • < li> Sancties en andere boetes voor niet-nakoming van monetaire verplichtingen worden niet langer in rekening gebracht. Uitzondering: schulden ontstaan tijdens de surseance van betaling. Met andere woorden, moratoria-debiteuren hebben het recht om hun verplichtingen massaal te schenden, en er zijn geen sancties op grond van het contract op hen van toepassing. Bovendien is het evenmin van toepassing op debiteuren.Personen die zeggenschap hebben over de debiteur worden niet tot subsidiaire aansprakelijkheid gebracht in verband met het niet indienen van een aanvraag tot faillietverklaring van de debiteur. Bij een objectief faillissement van de debiteur dat zich heeft voorgedaan tijdens de faillissementsperiode.

 • Het hoofd van de debiteur wordt niet onder administratieve verantwoordelijkheid gebracht bij een objectief faillissement van de debiteur dat zich heeft voorgedaan tijdens de faillissementsperiode.

Nadelen:

 • Onvermogen om te voldoen aan de eisen van de oprichters wanneer ze proberen zich terug te trekken uit de aandeelhouders of deelnemers en hun aandeel in contanten te nemen.

 • Onvermogen om de geldelijke verplichtingen van de schuldenaar te beëindigen door verrekening van een tegenvordering van dezelfde soort in strijd met de voorrang.

 • Onmogelijkheid tot intrekking door de eigenaar van de goederen van de schuldenaar — een eenheidsonderneming van de goederen eigendom van de debiteur en

 • Onvermogen om dividenden te betalen of inkomsten uit aandelen te betalen.

Wat moet ik doen tijdens de Moratoriumperiode?

Het is essentieel voor eisers om acties na opheffing van het moratorium niet te vergeten. Deskundigen adviseren om de activiteiten van de schuldenaar te analyseren voor transacties die zijn gedaan om deze aan te vechten of om de personen die de schuldenaar controleren tot subsidiaire aansprakelijkheid te brengen.

https://www.leningenhypotheek.com/